top of page

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Algemeen
1.1. Zodra u zich inschrijft voor een abonnement of strippenkaart gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Justin Sports Bootcamp.

2. Voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het Bedrijf.
2.2. Het Bedrijf is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die als dan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De Opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door het Bedrijf te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap
3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.
3.2. Het lidmaatschap zal automatisch maandelijks verlengd worden bij aflopen van de afgesproken contractduur.
3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van het Bedrijf worden overgedragen.
3.4. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. Het Bedrijf zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen ten einde na te gaan of de persoon die aanwezig is tijdens de training ook daadwerkelijk het Lid Betreft.

 

4. Lidmaatschapsgelden
4.1. Het lid machtigt het Bedrijf om het lidmaatschap per automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te incasseren, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).
4.2. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het overeenkomst nietig verklaard kan worden.
4.3. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via automatische incasso.
4.4. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag het Bedrijf stornokosten in rekening brengen.
4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan het Bedrijf te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten van het Bedrijf tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
4.6. Indien het Bedrijf over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-.Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan het Bedrijf het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van het Bedrijf tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau, is c.q. zal worden voldaan.
4.8. Het Bedrijf biedt verschillende kortingsvormen aan op haar lidmaatschappen. Per lidmaatschap kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting en alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan het Bedrijf mede te delen. Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van zes maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van het Bedrijf. Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen veertien dagen na het verzoek van het Bedrijf of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van zes maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.
4.9. Het Lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.
4.10. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Het Bedrijf is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.11. Het Bedrijf is bevoegd om de lidmaatschapsprijs te verhogen. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

5. Privacy
5.1. Het Bedrijf verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
5.2. Het Bedrijf verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van het Bedrijf en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van het Bedrijf.
5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan het Bedrijf.

 

6. Strippenkaart(en)
6.1. Het Lid wordt na ondertekening en akkoord te zijn in ons ledenadministratie-systeem geplaatst, met het aantal gekozen strippen. Het bedrijf is bevoegd elke training 1 strip af te schrijven.
6.2. Het Bedrijf is bevoegd om bij misbruik van een strippenkaart het Lid de toegang te ontzeggen.
6.3. (Vermoedelijk) Misbruik van een strippenkaart dient direct gemeld te worden bij het bedrijf.
6.4. De strippenkaart is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden, mits dit in overleg gebeurd met het Bedrijf. Alleen het Lid is bevoegd deze strippenkaart te gebruiken.
6.5. De strippenkaart heeft een geldigheid van 3 maanden.
6.6. De strippenkaarten kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

 

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap
7.1. Het lid kan een overeenkomst met Justin Sports Bootcamp ontbinden met een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten. 7.2. Opzeggingen dienen schriftelijk dan wel per mail te gebeuren, waarbij 1 maand opzegtermijn gehanteerd word
7.3. Om de goede ontvangst van de opzegging te waarborgen adviseert het Bedrijf deze aangetekend per post of met leesbevestiging te verzenden.
7.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van het Bedrijf – deugdelijk bewijs vereist is, of bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van het Bedrijf, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is. Voor beide gevallen geldt geen opzegtermijn. Voor een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is het Bedrijf bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
7.5. Het Bedrijf mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het Lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
7.6. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

 

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)
8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van het Bedrijf het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van drie maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van het Bedrijf – deugdelijk bewijs.
8.2. Voor iedere opschorting is het Bedrijf bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
8.3. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
8.4. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

 

9. Openingstijden
9.1. Het Bedrijf is bevoegd om de training geheel of gedeeltelijk te annuleren tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
9.2. Het Bedrijf is bevoegd de trainingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
9.3. Het bedrijf is bevoegd om trainingen te laten vervallen in geval van ziekte en blessures.
9.3. Bij te weinig aanmeldingen is het bedrijf bevoegd om de les te laten vervallen.

 

10. Informatieverplichting
10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres of bank gegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de overeenkomst vermelde club, te worden doorgegeven.
10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer het Bedrijf kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het Lid.

 

11. Aansprakelijkheid
11.1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens het Bedrijf of haar leidinggevenden.
11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de training.

 

12. Slotbepalingen
12.1. Op alle door het Bedrijf gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2. Overeenkomsten tussen het Lid en het Bedrijf kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
12.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

bottom of page